Bezpečnostní standard dodávek (BSD)


Bezpečnostní standard dodávky plynu (BSD) je metodika, dle níž mají být zákazníkům, jako jsou domácnosti, nemocnice a další zdravotnická a sociální zařízení či potravinářské provozy, zajištěny dodávky plynu v požadovaném množství. Tento mechanismus by měl zaručit to, že zákazníkům budou zprostředkovány bezpečné dodávky, a též zamezit výpadku dodávek v případě, že by došlo k přerušení dodávek z tranzitních zemí.

Bezpečnostní standard dodávek plynu (BSD) je mechanismus, který má zajistit tzv. chráněným zákazníkům bezpečné dodávky plynu od jednotlivých obchodníků, a to v požadovaném množství.

Mezi chráněné zákazníky patří domácnosti, zdravotní a sociální zařízení, potravinářské provozy atd.

Pro tyto vybrané skupiny zákazníků jsou obchodníci povinni zajistit část BSD uskladněním plynu v zásobnících. Tento způsob zajištění by měl zaručit bezpečné dodávky především v zimním období (tj. v topné sezoně) a zamezit výpadkům dodávek v případě, kdyby došlo například k přerušení zásobování z tranzitních zemí. 

Poplatek spojený s BSD zajištěním se účtuje pouze v období od 1. října do 31. března. 

Tzv. chránění zákazníci jsou dle vyhlášky rozděleni do čtyř skupin označených C1, D1, D2, F.  Domácnosti a malé podniky spadají do skupiny F. 

Skupina C1 =  odběrná místa využívající zemní plyn převážně na vytápění. Patří sem například větší teplárenské společnosti, které poskytují více než pětinu vyrobené tepelné energie domácnostem, zdravotnickým zařízením, nemocnicím a zařízením sociálních služeb.

Skupina D1 = chránění zákazníci, kteří zajišťují výrobu potravin denní spotřeby pro obyvatelstvo, zejména zpracování potravin podléhajících zkáze, provozy živočišné výroby s nebezpečím úhynu zvířat, výrobu pohonných hmot, spalovny komunálního odpadu, provoz plnících stanic určených pro pohon vozidel, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, základní složky Integrovaného záchranného systému, Bezpečnostní informační služba, zařízení vězeňské služby, asanační zařízení, krematoria, jakož i Česká národní banka.  

Skupina D2 = stejná charakteristika chráněných zákazníků jako u D1 s tím rozdílem, že tito zákazníci nevyužívají plyn primárně na vytápění a spotřebu mají rovnoměrně rozloženou.

Skupina F = sem patří domácnosti a malé firmy. Dále také odběrná místa výroben elektřiny a tepla, jejichž primárním palivem pro výrobu elektřiny nebo tepla není plyn, jsou provozovány ve veřejném zájmu a u kterých by přerušení dodávky plynu mohlo vést k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, soustavy zásobování tepelnou energií nebo jejich částí. 

Poplatek je počítán individuálně každý měsíc, a to v období topné sezóny od 1. října do 31. března. Výše poplatku se každý měsíc liší.

Podrobný návod na přesný výpočet výše poplatku BSD naleznete na stránkách Operátora trhu s energiemi (OTE) v sekci Bezpečnostní standard dodávek. 

Náklady na zajištění BSD jsou stanoveny vyhláškou a dodavatelé je doposud většinou započítávali přímo do ceny  plynu.  

Vzhledem k tomu, že došlo k nárůstu cen energií na velkoobchodním trhu a tím i k navýšení poplatku BSD, rozhodli jsme se tento poplatek pro větší přehlednost vyčlenit z ceny komodity a na faktuře jej uvádět zvlášť. 

Poplatek byl tedy ve faktuře zahrnutý vždy a je standardně definován i v našich Všeobecných obchodních podmínkách v části 2.9 : 

Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je oprávněn požadovat po Zákazníkovi úhradu poplatku za zajištění bezpečnostního standardu dodávky (dále jen „BSD“), který se bude počítat následovně: Rozsah BSD zajištěného pro Zákazníka se vynásobí cenou, za kterou Dodavatel BSD pro příslušné období zajistil. Rozsah BSD zajištěného pro Zákazníka bude stanoven na základě dat z IS OTE v souladu s vyhláškou č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu a v souladu s metodickým pokynem OTE, přičemž do něho bude zahrnuto pouze zajištění BSD formou uskladnění plynu v zásobnících plynu na území Evropské unie. Cena za zajištění BSD bude odpovídat ceně, za kterou Dodavatel nakoupí skladové kapacity plynu za účelem zajištění BSD pro příslušné období. Na žádost Zákazníka Dodavatel předloží Zákazníkovi podklady, na základě, kterých poplatek za zajištění BSD pro Zákazníka vypočítal. Dodavatel uplatní poplatek za zajištění BSD formou jeho zahrnutí do vyúčtování sdružených služeb dodávky plynu. 

 

Dále by vás mohlo zajímatDalší informace pro zákazníky


Máte jiný dotaz?
Pojďme to probrat.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
226 284 283
využijte
sekci podpora